Colofon

Doelstelling

Met deze website wil de Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer informatie verstrekken over de gemeente. Niet alleen aan de leden maar ook aan Nederlands-lezende belangstellenden.
De informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de gemeente, de activiteiten die gemeenteleden ontplooien enzovoort. De website is een representatief product, één van de visitekaartjes van de kerkelijke gemeente. Daarom moet de kwaliteit gewaarborgd zijn.
We streven naar actuele, betrouwbare en volledige informatie.

Verantwoording

De gegevens op de website worden zo veel mogelijk bijgehouden door verschillende onderdelen van de gemeente zelf. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en kan opdracht geven ongewenste zaken te verwijderen.

Werkwijze

De site is ontworpen in opdracht van de kerkenraad. Het beheer van de site is in handen gegeven van de websiteredactie. Iedereen kan mededelingen richten aan de websiteredactie, maar ook informatie uit Wegwijs en Kerkvenster kunnen worden overgenomen op de website.
De websiteredactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te plaatsen, maar eventueel ook te weigeren. Bijdragen kunnen door de websiteredactie worden aangepast ten behoeve van de kwaliteit van de website.
Gemeenteleden, beroepskrachten, raden, werkgroepen e.d. worden gestimuleerd om regelmatig digitaal materiaal aan te leveren voor publicatie op de site.
De kerkenraad is er verantwoordelijk voor dat de website daadwerkelijk wordt onderhouden door de websiteredactie.
In geval van geschillen over de inhoud van de website, zal verwezen worden naar de voorzitter respectievelijk scriba van de kerkenraad.

Privacy

De websiteredactie ziet erop toe dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het plaatsen van teksten, beeld-, geluidmateriaal en links.
Bij de publicatie van foto’s wordt zorgvuldig omgegaan met het al dan niet plaatsen in combinatie met voor- en achternamen. Herkent u zichzelf op een foto en stelt u dit niet op prijs neem dan contact op met de webmaster.
Op de website wordt persoonlijke informatie zoals adressen slechts vermeld na toestemming van de betrokkenen.
Op deze website wordt zoveel mogelijk gewerkt met een ´alias e-mailadres´ in de vorm naam@pknhoogezandsappemeer.nl.

Disclaimer

Beeld- en geluidmateriaal worden alleen op de website geplaatst als ze het onderwerp of de persoon respecteren. Daarnaast mogen deze materialen geen negatieve beeldvorming over onze gemeente oproepen.
Als u bezwaar heeft tegen de publicatie van bepaald beeld- of geluidmateriaal zal de webmaster deze op uw verzoek verwijderen.

De websiteredactie besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de informatie die is en wordt geplaatst op de website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. De kerkenraad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

De kerkenraad aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website. De kerkenraad geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van de site, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze site, op welke wijze dan ook.

De websiteredactie spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan de webmaster, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. De websiteredactie zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond het desbetreffende content verwijderen.

De websiteredactie van www.pknhoogezandsappemeer.nl
✉ webmaster@pknhoogezandsappemeer.nl